Coaching zespołów w kryzysie. Klucz do przetrwania i transformacji.

Czas czytania: 21 min

Kryzys. Słowo, które u wielu osób budzi niepokój, niezrozumienie, a czasem nawet strach. W dynamicznie zmieniającym się świecie biznesu, zespoły często napotykają trudności, które mogą prowadzić do napięć, nieporozumień i spadku wydajności. Właśnie w tych trudnych momentach pojawia się potrzeba wsparcia – a jednym z najskuteczniejszych rozwiązań jest team coaching. Ale jak dokładnie coaching może pomóc zespołom w kryzysie? Jakie narzędzia i techniki są najbardziej efektywne w takich sytuacjach? W niniejszym artykule przeprowadzę Cię przez proces rozumienia, diagnozowania i przezwyciężania kryzysów zespołowych, podkreślając, jak nieocenioną wartość w tym kontekście jest rola doświadczonego coacha.

Co to jest kryzys?
Kryzys to trudna, niestabilna sytuacja, która powstaje nagle i wymaga natychmiastowego reagowania. W kontekście zespołów i organizacji kryzys może oznaczać okres, w którym zakłócone jest codzienne funkcjonowanie, a kontynuacja działalności w dotychczasowej formie jest zagrożona.

Przyczyny kryzysu w kontekście zespołów i organizacji:
Konflikty wewnętrzne: Powstające na skutek nieporozumień, różnic w wartościach, konkurencji o zasoby czy niespełnionych oczekiwań. Mogą powstawać pomiędzy pracownikami na tym samym poziomie, jak i pomiędzy różnymi szczeblami hierarchii firmy.
Braki w komunikacji: To chyba najczęstsza przyczyna powstawania kryzysów. Zawierają się w niej: niejasne lub błędnie przekazywane informacje, brak komunikacji pomiędzy poziomami lub na tym samym poziomie organizacji, brak reakcji przełożonych w sytuacjach konfliktowych – czyli klasyczne pozostawienie problemu z domysłem, że sam się rozwiąże, a to akurat nie działa nigdy ale nadal jest praktykowane.
Zmiany w otoczeniu zewnętrznym: Niespodziewane wydarzenia, takie jak katastrofy naturalne, kryzysy gospodarcze czy pandemie.
Błędy w zarządzaniu: Niewłaściwe decyzje, brak planowania czy zaniedbanie istotnych aspektów działalności.
Problemy finansowe: Nagłe spadki dochodów, brak płynności finansowej czy problemy z długami.
Zmiany technologiczne: Brak adaptacji do nowych technologii, nieudane bądź niewłaściwe implementacje nowych rozwiązań.
Problemy z dostawcami lub klientami: Nagła utrata kluczowych dostawców lub klientów, problemy z jakością produktów lub usług.
Kwestie personalne: Ostatnie na liście, ale bynajmniej nie najmniej ważne. W kwestii hierarchii przyczyn moim zdaniem zaraz za brakami komunikacji. Mogą się w nich zawierać: rezygnacja kluczowych pracowników, brak odpowiednich umiejętności w zespole lub problemy zdrowotne, „koleżeńskie” promowanie na wyższe stanowiska lub obsadzanie stanowisk kierowniczych osobami z brakiem jakiejkolwiek wiedzy na temat zarządzania biznesem czy pracownikami.

Zrozumienie kryzysu oraz przyczyn jego powstania jest kluczem do skutecznego zarządzania takimi sytuacjami. Wiedza na temat tego, co mogło doprowadzić do zaistnienia problemu, pozwala na celniejsze i bardziej efektywne działania w celu przywrócenia stabilności i zapobiegania podobnym sytuacjom w przyszłości.

Objawy kryzysu w zespole
Aby skutecznie zarządzać kryzysem w zespole, kluczowe jest szybkie rozpoznanie symptomów wskazujących na jego obecność. Oto kilka typowych objawów świadczących o kryzysie wewnątrz zespołu:
Spadek produktywności: Jeśli zauważalne jest, że zespół nie osiąga zakładanych celów lub potrzebuje więcej czasu na wykonanie zadań niż zwykle, może to być oznaka kryzysu. Może to wynikać z braku motywacji, zmęczenia czy niejasnych instrukcji.
Konflikty wewnętrzne: Wzrost ilości konfliktów, nieporozumień i napięć między członkami zespołu jest jednym z najbardziej widocznych objawów kryzysu. Mogą one być wynikiem różnic osobistych, zawodowych czy niezgodności co do kierunku, w jakim podąża organizacja.
Brak komunikacji: Członkowie zespołu unikają rozmów, nie dzielą się informacjami lub nie informują o postępach i problemach. Może to prowadzić do nieporozumień i błędów w realizacji zadań.
Wysoki poziom rotacji pracowników: Częste rezygnacje pracowników lub trudności w zatrzymaniu nowych członków zespołu mogą świadczyć o głębszych problemach w jego wnętrzu.
Brak zaangażowania: Członkowie zespołu wydają się obojętni, nie angażują się podczas spotkań, nie proponują nowych rozwiązań ani nie wyrażają swojego zdania.
Utrata zaufania: Członkowie zespołu nie ufają sobie nawzajem, co może prowadzić do tego, że ludzie zaczynają działać indywidualnie, unikając współpracy.
Brak jasności w kierunku i celach: Członkowie zespołu są zagubieni, nie wiedzą, co jest od nich oczekiwane, nie rozumieją celów ani priorytetów firmy lub projektu.
Wzrost poziomu stresu: Zauważalny wzrost stresu wśród członków zespołu, objawiający się np. poprzez zwiększone napięcie, frustrację czy przepracowanie.
Niejasność ról i odpowiedzialności: Jeśli członkowie zespołu nie są pewni swoich ról i odpowiedzialności, może to prowadzić do nakładania się zadań, braku odpowiedzialności za konkretne działania i chaosu w pracy.
Opóźnienia w realizacji zadań: Częste opóźnienia w realizacji zadań, nieprzestrzeganie harmonogramu czy brak postępów w projektach.

Rozpoznanie tych objawów we wczesnej fazie pozwoli na podjęcie odpowiednich działań mających na celu naprawę sytuacji i przywrócenie zespołu do prawidłowego funkcjonowania. Warto pamiętać, że kryzys w zespole nie zawsze jest wywołany jednym czynnikiem – często jest to kumulacja kilku problemów, które wzajemnie się wzmacniają.

Rola coacha w kryzysie
Coach pełni kluczową rolę w kryzysie, pomagając zespołowi nawigować przez trudności, wrócić na właściwą ścieżkę i przywrócić efektywne funkcjonowanie. Oto, jak coach może pomóc zespołowi w kryzysie oraz jakie kompetencje są niezbędne w takiej sytuacji:
Słuchanie i obserwacja: Coach powinien aktywnie słuchać członków zespołu, obserwować ich interakcje i zachowania, aby zrozumieć głębsze przyczyny kryzysu. Wnikliwe słuchanie pozwala na identyfikację ukrytych problemów i napięć.
Dostarczanie neutralnej perspektywy: W trudnych chwilach, kiedy emocje biorą górę, obiektywna perspektywa coacha może być niezwykle cenna. Pomaga ona zespołowi spojrzeć na sytuację z dystansu i zrozumieć różne punkty widzenia.
Facylitacja komunikacji: Coach może pomóc w przełamywaniu barier komunikacyjnych podczas sesji team coachingu jak również sesji indywidualnych z liderem zespołu. Pomagają one poprawić otwarty dialog i wzajemne zrozumienie.
Narzędzia i techniki: Coach dysponuje różnorodnymi narzędziami i technikami, które mogą pomóc zespołowi w analizie problemów, ustalaniu priorytetów i tworzeniu planów działania.
Wsparcie w podejmowaniu decyzji: W kryzysie ważne są szybkie i trafne decyzje. Coach może wspierać zespół w analizie dostępnych opcji, ocenie ryzyka i konsekwencji oraz podejmowaniu decyzji opartych na danych.
Rozwój umiejętności zespołu: Poprzez sesje coachingowe oraz mentoring, coach może pomóc w rozwijaniu kluczowych umiejętności potrzebnych zespołowi do pokonania kryzysu.
Wsparcie emocjonalne: Kryzys często wiąże się z wysokim poziomem stresu i napięcia. Coach może pomóc członkom zespołu w radzeniu sobie z emocjami, zachęcając do dbania o zdrowie psychiczne i dając wsparcie w trudnych chwilach.

Kompetencje coacha w kryzysie:
Empatia: Umiejętność rozumienia i odczuwania emocji innych osób.
Umiejętności komunikacyjne: Aktywne słuchanie, zadawanie pytań, przekazywanie informacji.
Rozwiązywanie problemów: Analiza sytuacji, identyfikacja przyczyn, tworzenie strategii działania.
Umiejętność zarządzania konfliktem: Rozpoznawanie, mediacja, negocjacje.
Elastyczność i adaptacyjność: Zdolność do dostosowywania się do dynamicznie zmieniających się sytuacji.
Umiejętność zarządzania stresem: Wspieranie innych w radzeniu sobie z presją i napięciem.
Zrozumienie dynamiki zespołowej: Znajomość procesów zachodzących w zespołach i umiejętność wpływania na nie.

W kryzysie kluczowe jest, aby coach działał zarówno na poziomie indywidualnym, jak i całego zespołu, dostarczając wsparcia, narzędzi i strategii niezbędnych do przejścia przez trudności i wyjścia z nich wzmocnionym.

Narzędzia i techniki team coachingu.
Podczas pracy z zespołami w kryzysie, coach ma do dyspozycji różne narzędzia i techniki, które pomagają diagnozować problemy, rozwijać umiejętności zespołu, poprawiać komunikację oraz skutecznie podejmować decyzje. Oto kilka sprawdzonych narzędzi i technik:
Model GROW: Popularny model coachingowy, skupiający się na „generalnych celach”, „rzeczywistości”, „opcjach”, „woli do działania”. Pomaga określić, dokąd zespół chce dojść, jakie napotyka przeszkody i jakie działania można podjąć, aby osiągnąć cel.
Analiza SWOT: Narzędzie do analizy mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń. Może pomóc zespołowi zidentyfikować atuty i obszary do poprawy, a także zrozumieć czynniki zewnętrzne wpływające na sytuację kryzysową.
Analiza pola sił: Technika oparta na przyglądaniu się jakie siły wspierające i hamujące występują w zespole. Pomaga w przyglądaniu się temu, co trudne, ale również wzmacnianiu mocnych obszarów.
Profilowanie zespołu: Innymi słowy badania kompetencji, czyli sprawdzenie, co tak naprawdę wpływa na zachowania ludzi, ich motywację, postawy czy role zespołowe. Jak się komunikują, ale również pokazują jak komunikować się z każdym z osobna. Kogo mamy w zespole, kogo nam brakuje, jak rozdzielić zadania i jakie umiejętności rozwijać u poszczególnych członków każdego zespołu.
Warsztaty wartości: Struktura, która pomaga w bezpieczny sposób rozmawiać o wartościach ważnych dla jednostki. Warsztaty wartości pomagają również w bezpieczny sposób poruszać trudne tematy, które mogą negatywnie wpływać na członków zespołu.
Ustawienia systemowe: Każdy zespół jest systemem, a jednocześnie elementem innego, często większego systemu. Każda zmiana oddziałuje na system, a tym samym na zespól. Często takie zmiany nie są zaopiekowane przez organizację, co może powodować, że będą nietrwałe bądź nieskuteczne.
Sesje informacji zwrotnej: Skuteczny feedback jest niezbędny dla rozwoju zespołu i poprawy wydajności, a dostęp do informacji zwrotnej udzielanej sobie wzajemnie przez członków zespołu, to bardzo istotny element procesów coachingu zespołowego. Konstruktywny feedback sprzyja efektywności, buduje poczucie wspólnoty i zachęca do brania odpowiedzialności.
Gadżety i karty coachingowe: Dodatkowe elementy pobudzają uczestników do myślenia i działania. Dodatkowo ułatwiają metaforyczne nazywanie trudności oraz pomagają w generowaniu nieszablonowych opcji. Pomagają poczuć się bezpiecznie, a tym samym bardziej otworzyć pod symboliką obrazów i zdjęć. Są nieocenione w tworzeniu wizji, budowaniu bezpieczeństwa, szukaniu rozwiązań jak również w momentach podsumowania sesji zespołowych.
Gamestroming: Również wykorzystuje rekwizyty, rysunki, prace z przestrzenią, metafory, eksperymentowanie oraz improwizację.
HPI – Human Performance Improvement – to model często wykorzystywany w zespołach sprzedażowych i ma na celu poszukiwanie sposobów poprawy wyników organizacji. Model HPI pomaga wygenerować pomysły i strategie podnoszące efektywność zespołu/organizacji. Zazwyczaj analizie HPI podlegają: trudności ze sprzedażą, duża rotacja w zespole, brak wsparcia ze strony bardziej doświadczonych członów zespołu.
Team Canvas: Narzędzie do przeprowadzenia warsztatów/spotkań, których celem jest: ustalenie ram współpracy w zespole oraz zaprezentowanie tych ram nowym członkom zespołu. Szczególnie sprawdza się w sytuacjach tworzenia nowych zespołów, przy wprowadzaniu nowych projektów, gdy musimy uwspólnić wizję zespołu i kluczowe zasady działania bądź gdy zespół zmaga się z trudnościami.
Psychoedukacja: Chodź ten obszar może zostać uznany za „niecoachingowy”, to spełnia on ważną funkcję. Zazwyczaj jest to mini wykład na temat: cech efektywnych zespołów, dysfunkcjach występujących w pracy zespołowej, emocjach, typach osobowości, zasadach konstruktywnej komunikacji, zasadach udzielania informacji zwrotnej lub stylach rozwiązywania konfliktów.

W zależności od konkretnego kryzysu i potrzeb zespołu, coach może dostosować i łączyć różne narzędzia i techniki, aby osiągnąć najlepsze rezultaty. Kluczem jest odpowiednia diagnoza problemu, empatyczne podejście do zespołu i elastyczność w stosowaniu metod dostosowanych do konkretnej sytuacji.

Analiza sytuacji
Dokładna diagnoza problemu to kluczowy element pomagający rozwiązać kryzys. Bez zrozumienia źródła problemu trudno jest podjąć skuteczne działania naprawcze. Oto, jak można dokładnie zdiagnozować problem i zrozumieć źródło kryzysu:
Gromadzenie informacji: Przed podjęciem działania należy zebrać jak najwięcej informacji o sytuacji. Może to być rozmowy z członkami zespołu, rozmowy z liderem, analiza danych, przegląd raportów i dokumentacji oraz obserwacja interakcji w zespole.
Rozmowy indywidualne: Indywidualne rozmowy z członkami zespołu, dzięki którym można zebrać informację o odczuciach, obawach i spostrzeżeniach dotyczących kryzysu. Ludzie częściej skłonni są dzielić się swoimi przemyśleniami w prywatnych rozmowach niż w grupie.
Ankiety i kwestionariusze: Wskazaną formą są anonimowe ankiety wśród członków zespołu, aby pozyskać ich opinie na temat sytuacji. Dzięki temu łatwiej zidentyfikować ukryte problemy, których członkowie zespołu zazwyczaj nie chcą otwarcie wypowiadać.
Analiza SWOT: Jak wcześniej wspomniałem, narzędzie do analizy mocnych i słabych stron, a także szans i zagrożeń, może pomóc zrozumieć wewnętrzne i zewnętrzne czynniki wpływające na kryzys.
Mapowanie procesów: Jeśli problem dotyczy konkretnego procesu w zespole lub organizacji, stworzenie wizualnej mapy tego procesu może pomóc zidentyfikować, gdzie pojawiają się przeszkody lub problemy.
Analiza przyczyn i skutków: Narzędzie takie jak diagram Ishikawy (diagram rybiej ości) Jedno z narzędzi służących do zarządzania jakością, a dokładniej do analizy przyczynowo – skutkowej powstałego problemu. W zależności od dziedziny, w jakiej diagram Ishikawy jest wykorzystywany, można stosować różne kategorie. Każda kategoria przyczyn rozwinięta jest o przyczyny szczegółowe, a gdy zachodzi konieczność, również o podprzyczyny. Pozwala to na wizualne przedstawienie, jak różne czynniki wpływają na określoną sytuację.
Przegląd celów i priorytetów: Sprawdzenie czy zespół ma jasno zdefiniowane cele i czy są one nadal aktualne. Często kryzys może wynikać z niezrozumienia lub niezgodności w celach i priorytetach.
Poszukiwanie wzorców: Refleksja nad tym, czy obecny kryzys ma jakieś podobieństwa do wcześniejszych sytuacji. Czy są jakieś powtarzające się wzorce zachowań, decyzji lub interakcji, które prowadzą do problemów?
Analiza zasobów: Ocena dostępności i jakość zasobów (ludzi, czasu, finansów, narzędzi), które zespół ma do dyspozycji. Czy istnieją jakieś braki lub przeszkody, które przyczyniają się do kryzysu?
Szkolenia i warsztaty: Organizowanie warsztatów, które będą dotyczyły analizy problemów z udziałem całego zespołu. Pomagają one w diagnozie oraz wspierają wypracowane rozwiązania.

Po dokładnej analizie sytuacji ważne jest, aby podzielić się wnioskami z całym zespołem i wspólnie opracować plan działania w odpowiedzi na zidentyfikowane problemy. Analiza sytuacji powinna być prowadzona w atmosferze otwartości i gotowości do nauki, a nie obwiniania lub szukania kozła ofiarnego.

Komunikacja w kryzysie
Komunikacja jest kluczem do radzenia sobie z każdym kryzysem. W sytuacji kryzysowej istnieje zwiększone ryzyko nieporozumień, napięć i konfliktów, więc umiejętność skutecznej komunikacji staje się niezwykle ważna. Oto wskazówki głównie dla liderów, ale również dla członków zespołów dotyczące komunikowania się w sytuacji kryzysowej:
Bądź spokojny i zorganizowany: W sytuacji kryzysowej ludzie często czują się zagubieni i zestresowani. Jako lider ważne jest, abyś zachował spokój, co pomoże zespołowi zachować klarowność myśli i pewność siebie.
Często się komunikuj: W kryzysie ważne jest, aby ludzie byli regularnie informowani o tym, co się dzieje. Nawet jeśli nie masz wszystkich odpowiedzi, regularne aktualizacje mogą pomóc zespołowi czuć się bardziej pewnie.
Bądź przejrzysty: Otwartość i uczciwość w komunikacji pomagają zbudować zaufanie. Jeśli nie wiesz czegoś lub popełniłeś błąd, przyznaj się do tego.
Aktywne słuchanie: Upewnij się, że naprawdę słuchasz tego, co mają do powiedzenia członkowie twojego zespołu. Nie przerywaj wypowiedzi i staraj się zrozumieć ich perspektywę.
Unikaj języka oskarżycielskiego: Słowa takie jak “ty zawsze” lub “nigdy nie” mogą eskalować konflikt. Zamiast tego skup się na konkretnych zachowaniach i uczuciach.
Używaj komunikatu JA: Zamiast mówić “Ty mnie denerwujesz”, powiedz “Czuję się sfrustrowany, kiedy…”. To pomaga wyrazić swoje uczucia bez obwiniania innych.
Bądź empatyczny: Staraj się rozumieć uczucia i perspektywę innych. W kryzysie ludzie mogą być bardziej wrażliwi i emocjonalni, więc ważne jest, aby okazać im wsparcie i zrozumienie.
Zadawaj pytania otwarte: Pytania otwarte pomagają w zrozumieniu problemu i zachęcają innych do dzielenia się swoimi myślami i uczuciami.
Ustal priorytety: W sytuacji kryzysowej nie wszystko jest równie ważne. Ustal, co jest najważniejsze i komunikuj te priorytety zespołowi.
Korzystaj z różnych kanałów komunikacji: Nie wszyscy ludzie preferują ten sam sposób komunikacji. Korzystaj ze spotkań twarzą w twarz, e-maili, komunikatorów i innych narzędzi, aby dotrzeć do każdego członka zespołu w najbardziej skuteczny i odpowiadający mu sposób.
Wspieraj i motywuj: W trudnych chwilach ważne jest, aby dawać zespołowi wsparcie i zachęcać do pozytywnego myślenia. Wspólne cele i wizja mogą pomóc w zjednoczeniu zespołu i przekształceniu kryzysu w okazję do wzrostu.

W sytuacji kryzysowej kluczowe jest, aby komunikacja była jasna, konstruktywna oraz była wsparciem dla zespołu. Dobre praktyki komunikacyjne mogą pomóc zespołowi przejść przez kryzys i wyjść z niego silniejszym.

Przywracanie zaufania w zespole
Zaufanie to fundament, na którym buduje się skuteczna współpraca w zespole. Kryzys może podważyć to zaufanie, a odbudowanie go jest kluczowe dla przyszłego sukcesu zespołu. Oto kilka porad, jak odbudować zaufanie i morale w zespole po kryzysie:
Przyznawanie się do błędów: Pierwszym krokiem w odbudowie zaufania jest przyznanie się do popełnionych błędów. Liderzy i członkowie zespołu muszą być gotowi przyznać się do swoich pomyłek i wyciągnąć z nich wnioski.
Przejrzysta i otwarta komunikacja: Upewnij się, że wszyscy w zespole wiedzą, co się stało, dlaczego doszło do kryzysu i jakie są plany na przyszłość. Unikaj zatajania informacji lub omijania trudnych tematów.
Aktywne słuchanie: Pozwól członkom zespołu wyrazić swoje frustracje i obawy. Zrozumienie ich perspektywy i uczuć jest kluczowe dla odbudowy zaufania.
Ustal nowe cele i priorytety: Wspólne ustalanie celów może pomóc zespołowi poczuć się bardziej zjednoczonym i skupionym na przyszłości, zamiast skupiać się na przeszłości.
Świętuj małe sukcesy: Odbudowa zaufania to proces. Świętując małe osiągnięcia w drodze do większych celów, może pomóc wzmocnić morale i poczucie jedności w zespole.
Zorganizuj warsztaty z budowania zaufania: Warsztaty skoncentrowane na budowaniu zaufania, komunikacji i współpracy mogą pomóc zespołowi wzmocnić więzi i pracować nad odbudową zaufania.
Wzmocnij kulturę feedbacku: Regularne i konstruktywne informacje zwrotne pomagają w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów przed eskalacją. Zachęcaj zespół do dzielenia się feedbackiem w otwartej i szczerej atmosferze.
Zainwestuj w rozwój zespołu: Pokaż członkom zespołu, że są cenni, inwestując w ich rozwój i szkolenia. To może również pomóc w poprawie kompetencji i umiejętności potrzebnych do unikania przyszłych kryzysów jak również poprawić efektywność.
Bądź konsekwentny: Konsekwencja w działaniach i decyzjach jest kluczem do odbudowy zaufania. Członkowie zespołu muszą wiedzieć, że mogą polegać na swoich liderach i na sobie nawzajem.
Wspólne działania: Organizuj wyjścia zespołowe, warsztaty integracyjne lub inne działania, które pomagają w budowaniu relacji. Wspólne spędzanie czasu poza pracą może pomóc w głębszym poznaniu się i odbudowie wzajemnego zaufania.

Odbudowa zaufania w zespole po kryzysie wymaga czasu, cierpliwości i konsekwencji. Kluczem jest otwarta komunikacja, zrozumienie i współpraca, które pomogą zespołowi wrócić na właściwe tory i pracować razem w kierunku przyszłych sukcesów.

Zapobieganie kryzysom
Kryzys w zespole czy organizacji jest często wynikiem wielu czynników, które skumulowały się przez pewien czas. Zapobieganie takim kryzysom polega na identyfikacji i adresowaniu potencjalnych problemów zanim staną się poważne. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w unikaniu kryzysów w przyszłości:
Regularna komunikacja: Utrzymuj regularne spotkania z zespołem, na których członkowie mogą dzielić się swoimi obawami, sukcesami i wyzwaniami. Aktywne słuchanie i reagowanie na potrzeby zespołu mogą zapobiec wielu problemom.
Szkolenia z komunikacji: Inwestuj w szkolenia z komunikacji interpersonalnej. Lepsza komunikacja może zapobiec nieporozumieniom i konfliktom.
Kultura feedbacku: Promuj kulturę, w której konstruktywny feedback jest ceniony i akceptowany. Umożliwia to wczesne identyfikowanie problemów i ich adresowanie.
Planowanie awaryjne: Przygotuj plany awaryjne na różne sytuacje, które mogą doprowadzić do kryzysu. Wiedza, że istnieje plan działania w razie problemów, może zwiększyć poczucie bezpieczeństwa zespołu.
Wsparcie dla pracowników: Zapewnij wsparcie pracownikom w postaci usług doradczych, programów wsparcia czy sesji z coachem.
Rozwój liderów: Inwestuj w rozwój umiejętności liderów w organizacji. Dobrze przygotowani liderzy są bardziej świadomi potencjalnych problemów i są w stanie lepiej reagować na wyzwania.
Budowanie zespołu: Regularnie organizuj wydarzenia team-buildingowe, które wzmacniają więzi między członkami zespołu i promują współpracę.
Zrozumienie dynamiki zespołu: Regularnie analizuj i monitoruj dynamikę w zespole. Zrozumienie, jak ludzie współpracują i jakie są ich wzajemne relacje, może pomóc w identyfikacji potencjalnych problemów.
Transparentność w podejmowaniu decyzji: Upewnij się, że procesy decyzyjne w organizacji są jasne i zrozumiałe dla wszystkich członków zespołu i nie bój się ich komunikować.
Ocena ryzyka: Regularnie przeprowadzaj ocenę ryzyka w organizacji, aby zidentyfikować potencjalne zagrożenia i podjąć odpowiednie środki zapobiegawcze.

Zapobieganie kryzysom polega głównie na byciu przygotowanym, świadomym i proaktywnym. Dzięki wdrożeniu tych praktyk, organizacje mogą nie tylko unikać kryzysów, ale także stworzyć środowisko pracy, które jest bardziej zjednoczone, produktywne i zadowolone.

Podsumowanie
Kryzysy w zespołach czy organizacjach są nieuniknione, ale poprzez właściwe rozumienie, przygotowanie i działanie, można je skutecznie przezwyciężyć i nawet przekształcić w możliwości rozwoju.

Kluczowe punkty do zapamiętania:
Rozpoznawanie objawów: Wczesne rozpoznawanie symptomów kryzysu, takich jak spadek produktywności, konflikty wewnętrzne czy brak komunikacji, jest kluczem do szybkiego i skutecznego reagowania.
Rola coacha: Coach to nieoceniony zasób w sytuacjach kryzysowych, pomagając zespołom zrozumieć źródło problemów i pracować nad skutecznymi rozwiązaniami zarówno w sesjach coachingu zespołowego jak również podczas sesji indywidualnych.
Skuteczne narzędzia i techniki: Wykorzystanie odpowiednich narzędzi i technik coachingu może przyspieszyć proces powrotu zespołu do pełnej produktywności.
Zrozumienie i komunikacja: Głębokie zrozumienie problemu oraz otwarta i uczciwa komunikacja są niezbędne, by skutecznie poradzić sobie z kryzysem.
Odbudowa zaufania: Po kryzysie ważne jest skupienie się na odbudowie zaufania w zespole, aby zapewnić długoterminową spójność i efektywność.
Zapobieganie przyszłym kryzysom: Poprzez proaktywne działania i wdrożenie skutecznych praktyk, można minimalizować ryzyko powtarzania się kryzysów.
Zachęta do działania: Jeśli zauważasz objawy kryzysu w swoim zespole, nie czekaj. Im szybciej podejmiesz działania, tym lepiej. Pamiętaj, że każdy kryzys niesie ze sobą możliwość nauki i wzrostu. Skorzystaj z dostępnych zasobów, takich jak team coaching, aby pomóc swojemu zespołowi nie tylko wrócić na właściwe tory, ale także stać się silniejszym i bardziej zjednoczonym w obliczu przyszłych wyzwań.

Dodatkowe źródła
Chcąc pogłębić swoją wiedzę na temat coachingu i zarządzania kryzysowego, warto sięgnąć po sprawdzone źródła, które oferują bogatą wiedzę oraz praktyczne narzędzia. Oto kilka rekomendacji:

Warsztaty:
Proces team coachingowy”, którego celem jest wsparcie zespołu w zwiększeniu efektywności relacyjnej lub zadaniowej. Proces, który pomaga doprecyzować cele, określić zasoby i ograniczenia, zbudować wewnętrzna spójność, znaleźć rozwiązania problemów i ustalić plan działania.

Zapraszam pod opiekę doświadczonych coachów, jak również praktyków biznesowych do Business and Career Coaching KLIKNIJ LINK

Książki:
“Coaching for Performance” – John Whitmore
Klasyczne dzieło na temat coachingu, które wprowadza w podstawy oraz zaawansowane techniki.
“Crucial Conversations: Tools for Talking When Stakes Are High” – Kerry Patterson, Joseph Grenny, Ron McMillan, Al Switzler
Praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia trudnych rozmów, niezbędnych w sytuacji kryzysowej.
“Leadership in Crisis” – Michael Useem
Analiza przypadków kryzysów w organizacjach i sposobów ich pokonywania.

Podobne wpisy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *